Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden.

(De kleine lettertjes, maar dan groot. Want we zijn schrijvers die gelezen willen worden.)

 

Het Geheime Wapen, dat zijn wij voor jouw bedrijf! We zijn tekstschrijvers. En met beproefde technieken zorgen wij ervoor dat jij jouw tekst kunt inzetten als geheim wapen. Hoe moeilijk het ook is wat je wilt vertellen, wij schrijven het zo dat het makkelijk te lezen is en nog belangrijker, dat de tekst doet wat jij ermee voor ogen hebt.

Hieronder vind je onze voorwaarden waaronder we zaken doen. Heb je vragen? Bel mij dan even. De voorwaarden zijn trouwens – en niet in het geheim – bij de KvK gedeponeerd onder nummer 01142815.

 

Artikel 1. Definities en algemeen

 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 2. Het Geheime Wapen: dat zijn wij / HGW, de eenmanszaak uit Assen.
 3. Opdrachtgever: dat ben jij, de ondernemer of organisatie die behoefte heeft aan doelgerichte teksten.
 4. Partijen: dat zijn wij samen.
 5. Van deze voorwaarden afwijken is alleen mogelijk, maar als wij dit samen, vóórdat jij een handtekening zet onder ons contract, schriftelijk overeenkomen.
 6. Mochten wij als HGW een (kennelijk) onredelijk bezwarend artikel in deze voorwaarden hebben toegevoegd en deze wordt vernietigd door de rechter, dan blijven de overige artikelen wel volledig van kracht.
 7. Deze voorwaarden worden tevens bedongen ten behoeve van iedere derde die bij de uitvoering van het contract wordt ingeschakeld.

 

Artikel 2. Offerte en contract

 1. Al onze offertes (ex. btw) zijn altijd vrijblijvend en de offertes zijn zelfdestructief 21 dagen na het uitbrengen daarvan. Oftewel, de offertes hebben een houdbaarheidsdatum van 21 dagen.
 2. Mochten wij onverhoopt een fout maken in de offerte dan kan je ons daar niet aan houden. Wees sportief en neem dírect contact met ons op. We komen je graag, daar waar mogelijk, tegemoet!
 3. Gun je ons de opdracht en ga je akkoord met de offerte? Leuk! Zodra wij het contract met alle benodigde handtekeningen retour hebben ontvangen is onze deal officieel.

 

Artikel 3. Uitvoering van het contract

 1. HGW kan zijn werk niet doen zonder jouw input. Daarom vinden wij het zeer prettig als je ons op voorhand alle informatie overlegt waarvan jij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk is voor het uitvoeren van het contract. Wij doen onze spetterende best om het contract naar beste inzicht en vermogen uit te voeren en jou zo tevreden mogelijk te maken.
 2. Alle contracten tussen ons zien op een inspanningsverplichting, tenzij wij in het contract uitdrukkelijk een resultaat hebben afgesproken. Dit resultaat moet overigens wel met voldoende bepaalbaarheid zijn omschreven.
 3. Wij gaan ervan uit dat je in staat voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door jou verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
 4. HGW heeft het recht de uitvoering van het contract op te schorten tot het moment dat jij aan de in de vorige leden genoemde verplichtingen hebt voldaan. Indien uit de door jou opgetreden vertraging extra kosten voortvloeien, dan komen deze voor jouw rekening.
 5. In het contract wordt de opdracht kort omschreven en wordt duidelijk aangegeven: doel van de opdracht, jouw eisen en de omvang van het werk; in hoeverre jouw medewerking vereist is, binnen welke termijn; wie de tekst goedkeurt, binnen welke tijd; in wiens opdracht en voor wiens rekening het werk wordt uitgevoerd; de uiterste aanlevertermijnen en de tijd voor de standaardherziening van de definitieve tekst of dienst. Tevens wordt duidelijk aangegeven binnen welk termijn wij jou input verwachten. Ga je aan dat termijn voorbij dan gaan wij er automatisch van uit dat je akkoord bent met de aangeleverde inhoud. Blijk je uiteindelijk het niet eens zijn met de automatische akkoord verklaring, dan komen alle kosten die nodig zijn voor aanpassing van de aangeleverde inhoud voor jouw rekening.
 6. Tevens worden bijkomende werkzaamheden kort vermeld, zoals: eindredactie; administratieve ondersteuning, waaronder typewerk; correctie zet- en / of drukproeven; verzorging illustraties en / of fotografie; vormgeving, begeleiding druk en afwerking;
 7. Alle overeengekomen uitvoeringstermijnen in het contract zijn geen fatale termijnen.
 8. Indien het contract bestaat uit meerdere onderdelen, kunnen wij de uitvoering van nieuwe onderdelen opschorten totdat jij de resultaten van één of meer van de daaraan voorafgaande onderdelen schriftelijk hebt goedgekeurd.

 

Artikel 4. Wijzigingen in het contract

 1. Wanneer blijkt dat we het contract tussentijds moeten wijzigen om zo nog betere teksten te kunnen schrijven, is het van belang dat wij tijdig en in goed overleg het contract schriftelijk aanpassen.
 2. Naar aanleiding van de inhoudelijke contractwijziging zullen wij op voorhand duidelijk aangeven wat voor gevolgen dit heeft t.a.v. de prijzen.

 

Artikel 5. Psst, geheim!

 1. Laten we elkaar met respect behandelen en zo ook respectvol met alle (vertrouwelijke) informatie van elkaar omgaan. Deze verplichting geldt ook voor ingeschakelde derden. Voor de volledigheid, wij zijn gehouden aan ons geheimhoudingsplicht en dienen in verband hiermee alle gegevens en alle door jou verstrekte informatie als strikt vertrouwelijk te beschouwen en alles te doen en na te laten wat redelijkerwijs mogelijk en noodzakelijk is om geheimhouding te verzekeren.
 2. Informatie is vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 3. De hiervoor genoemde geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke- of beroepsregels ons een informatieplicht opleggen.
 4. HGW is gerechtigd de na bewerking verkregen resultaten, mits die resultaten niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische, promotionele of vergelijkende doeleinden.

 

Artikel 6. Intellectueel eigendom

 1. Zolang het werk niet geheel is betaald, blijven alle rechten op het werk bij HGW.
 2. HGW verleent als leverancier van teksten en andere werken in de zin van de Auteurswet, bij levering een exclusieve licentie voor het eenmalige publicatierecht en / of het overeengekomen gebruik. Over ieder ander gebruik dient een aanvullend contract gesloten te worden. Dit geldt tevens voor plaatsing van de tekst in enig ander medium dan zoals dit in het contract is beschreven.
 3. Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. Deze bezwaren moeten bij het verlenen van de opdracht ter kennis van HGW worden gebracht en door hun worden aanvaard. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar.
 4. Bij wijziging van de geleverde tekst die niet de goedkeuring van HGW krijgt, kan HGW op grond van de Auteurswet het gebruik van de tekst verbieden.
 5. Na de exclusieve licentieverlening als bedoeld in lid 2 van dit artikel behoudt HGW haar auteursrechtelijke bevoegdheden.
 6. Bij auteursrechtelijk beschermd werk dat aan de overheid wordt geleverd dient de Opdrachtgever bij publicatie altijd het auteursrechtelijk voorbehoud te maken zoals bedoeld in art. 15b van de Auteurswet. Onder de toepassing van dit artikel valt zowel de publicatie door als in naam van de overheid.
 7. Je vrijwaart HGW tegen alle aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van het contract.

 

Artikel 7. Overmacht

 1. Indien HGW haar verplichtingen uit het contract niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van overmacht worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat HGW alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop HGW geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor HGW niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van HGW, ziekte, overlijden van de persoon die de opdracht uitvoert en / of arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen, maar ook dreigende terreur en ziekte van Miss Moneypenny.
 3. Wij mogen de verplichtingen uit het contract opschorten zolang de overmacht duurt. De overmacht schort jouw verplichtingen overigens niet op.
 4. Wij doen ons best om jou zo snel mogelijk, indien dit in redelijkheid mogelijk is, van de overmacht op de hoogte te brengen.
 5. Mochten wij al aan sommige verplichtingen uit het contract hebben voldaan, dan mogen wij jou daarvoor deelfacturen sturen.
 6. We moeten wel redelijk blijven. Duurt de overmachtssituatie langer dan twee maanden, dan mogen wij allebei het contract tussentijds schriftelijk opzeggen zonder inachtneming van opzegtermijnen en zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn.

 

Artikel 8. Honorarium

 1. Het honorarium kan worden bepaald op grond van een uurtarief, waarde van een dienst en / of een creatief idee.
 2. HGW werkt op basis van deelfacturering. Na ondertekening van het contract dien je eerst 40% van de factuurwaarde vooruit te betalen. Bij oplevering van eerste versie volgt een factuur van 30% en tot slot na afronding van het contract wordt het resterende deel gefactureerd.
 3. Het honorarium van HGW is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
 4. Voor de berekening van de bestede tijd wordt een tijdseenheid van 15 minuten als kleinste eenheid gehanteerd. Tijdsbestedingen kleiner dan deze tijdseenheid worden naar boven afgerond.
 5. HGW behoudt zich het recht voor het overeengekomen honorarium te verhogen wanneer door jou extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden worden aangeleverd die HGW tot meer werkzaamheden of kosten verplichten dan HGW bij het aangaan van het contract redelijkerwijs mocht en / of kon verwachten. Voorgenoemde opsomming is niet limitatief.

 

Artikel 9. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 2. Het zal niet vaak voorkomen, maar indien wij dat nodig achten, kunnen we een (gehele) vooruitbetaling van de overeengekomen prijs van je verlangen.
 3. Lukt het je niet om de (deel)factuur binnen 14 dagen te betalen, dan mogen wij de uitvoering van het contract opschorten tot het moment dat je hebt betaald.
 4. Betaal je niet binnen de in lid 1 gestelde termijn, dan ben je automatisch in verzuim en mogen wij je heel veel wettelijke rente doorberekenen of in ieder geval conform meeste recente wet- en regelgeving.
 5. De door jou gedane betalingen strekken steeds ter afdoening, in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeld je dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur en / of schuld.
 6. Wij mogen jou trouwens ook alle kosten, inclusief de buitengerechtelijke incassokosten, in rekening brengen wanneer je één of meerdere verplichtingen uit het contract niet nakomt. Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen maximaal 15% van de factuurwaarde, met een minimum van € 40,–.
 7. Je bent niet gerechtigd tot opschorting en / of verrekening van jouw verplichtingen jegens HGW.

 

Artikel 10. Klachten

 1. Aii, klachten vinden wij heel naar! Mocht je toch een klacht hebben over onze dienst of factuur, laat ons dit zo snel mogelijk, maar wel binnen 14 dagen na afronding van de opdracht respectievelijk de factuurdatum, via e-mail weten.
 2. Hoe vervelend een klacht ook is, je dient alsnog de factuur binnen de overeengekomen tijd te betalen.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Alleen wanneer sprake is van directe schade (dit is uitsluitend de materiële schade die het directe gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van onze kant (Sorry! Dit moest even juridisch) als gevolg van opzet of grove schuld, zijn wij aansprakelijk. Dus voor indirecte schade (denk aan o.a. gevolgschade, bedrijfsschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade die het gevolg is of verband houdt met de door ons geleverde materialen) zijn wij niet aansprakelijk.
 2. Blijken wij wel aansprakelijk te zijn voor schade, dan is de hoogte van de schade beperkt tot, voor zover deze schade door onze aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, het bedrag dat in het kader van de beroeps- / bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico van HGW.
 3. Gaat de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering over of de schade wordt niet door de verzekering gedekt, is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat wij in ons contract zijn overeengekomen. Bij contracten die langer dan zes maanden lopen, is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag over drie maanden.
 4. Je hebt als inhoudelijk deskundige de plicht de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit.
 5. HGW is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van het contract van of van de door jou, op advies van HGW, ingeschakelde derden.
 6. Je vrijwaart HGW tegen en stelt HGW schadeloos voor alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van het contract samenhangen en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen.
 7. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van HGW.

 

Artikel 12. Opschorting en ontbinding

 1. Wij hebben het recht om de verplichtingen uit onze contract op te schorten als jij jouw verplichtingen uit het contract niet nakomt of wanneer wij een vermoeden hebben dat jij ze niet na gaat komen, wanneer jij in staat van faillissement of surseance van betaling verkeert, de schuldsanering op jou van toepassing is verklaard. Dit recht tot opschorten hebben wij zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist en / of wij gehouden zijn tot schadevergoeding. Op grond van het hiervoor gaande mogen wij zelfs het contract geheel dan wel gedeeltelijk ontbinden.
 2. Uiteraard moet de opschorting / ontbinding het verzaken van jouw verplichting uit het contract wel rechtvaardigen. Mochten wij wel tot opschorting / ontbinding overgaan, dan dien je nog steeds jouw (betalings)verplichtingen uit het contract na te komen.
 3. Voorts is HGW bevoegd het contract te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van het contract onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van het contract in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 4. Ook zijn wij dan gerechtigd om het volgende van je te vorderen: vergoeding van schade, kosten en interesten veroorzaakt door jouw wanprestatie en de ontbinding van het contract, daaronder begrepen het door ons gederfde inkomen.

 

Artikel 13. Annulering

 1. Indien je tijdens de uitvoering van het contract, het contract wenst te annuleren, dan is betaling van het reeds uitgevoerde deel van het contract alsnog verschuldigd. Daarnaast ben je gehouden tot vergoeding van 50% van het nog niet gefactureerde honorariumgedeelte
 2. Annulering is slechts toegestaan, indien sprake is van een objectief zwaarwegende redenen.
 3. De annulering dient schriftelijk aan HGW medegedeeld te worden, onder opgave van de in lid 2 bedoelde zwaarwegende reden(en).

 

Artikel 14. Slotbepalingen

 1. Deze voorwaarden blijven van kracht indien HGW van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.
 2. Wanneer wij wijzigingen in deze voorwaarden aanbrengen, treden deze in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.
 3. Alle rechtsverhoudingen tussen ons waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
 4. De rechter van het Arrondissement Noord-Nederland, locatie Assen is bij uitsluiting bevoegd ter zake van ieder geschil tussen Partijen dat verband houdt met de onderhavige contract.
 5. Er is sprake van een geschil zodra één van ons dat stelt.
 6. Deze voorwaarden treden op 1 januari 2016 in werking.